Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 "Tovar" je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.sperky4u.sk

 "Predávajúci" je obchodná spoločnosť Lukas Pavelka - iTTi.pro , Belanská 8 , Prešov 08006

"Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 "Spotrebiteľ" je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Úvodné zásady

 Na tento zásielkový predaj realizovaný medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné platné predpisy Slovenskej republiky, najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Cena tovaru a cena dodania tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené www.sperky4u.sk. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené Kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená Kupujúcim osobitne podľa platného cenníka. Pri osobnom odbere v mieste podnikania Predávajúceho Kupujúci uhrádza len cenu za tovar.

Cena tovaru je uvádzaná za jednotku (kus, meter ...), pokiaľ v popise nie je uvedené inak.

Cena tovaru označená ako "Akcia" je platná do vypredania zásob.

 

Objednanie tovaru

Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky www.sperky4u.sk. Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky (jej časti). Potvrdenie objednávky Predávajúci realizuje emailom, telefonicky alebo SMS. Pre potvrdenie objednávky je nevyhnutná presná špecifikácia tovaru - označenie jeho druhu, ceny a množstva, ďalej ceny za dodanie tovaru, spôsob a termín úhrady objednávky, spôsob a termín dodania tovaru. Takto potvrdená objednávka (jej časť), je považovaná pre obe strany za záväznú.

 

Storno objednávky

 Kupujúci môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet.

Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha.

 Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a Kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, v prípade nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom/SMS.

 

Platba za tovar

Platbu za tovar môže Kupujúci realizovať bezhotovostným platobným stykom (platba prevodom na účet),  v hotovosti pri prevzatí tovaru po doprave ku Kupujúcemu (takzvaná dobierka) alebo v mieste podnikania Predávajúceho pri osobnom odbere. Číslo bankového účtu Predávajúceho: Tatra banka, a.s., 2622179817/1100, VS: číslo objednávky.

 

Recyklačný poplatok

 V cene všetkých tovarov ktorých sa to týka, je započítaný poplatok do recyklačného fondu na ekologickú likvidáciu starých elektrospotrebičov.

 

Dodacia lehota

Dodacia lehota je obvykle 3 až 21 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Kupujúci je zvyčajne pri potvrdení objednávky informovaný o dĺžke dodacej lehoty telefonicky alebo e-mailom/SMS, ak to vyžadujú okolnosti pri objednávke, inak platí obvyklá dodacia lehota.

 

Dodanie a prevzatie tovaru

 Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru Kupujúcim, dodať tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve.

Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty, kuriéra alebo zmluvného prepravcu Predávajúceho, prípadne formou osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho.

V prípade osobného odberu v mieste podnikania Predávajúceho, je Kupujúci o možnosti prevzatia  tovaru informovaný SMS správou, e-mailom alebo telefonicky. Pre osobný odber je tovar u Predávajúceho rezervovaný 14 dní. Daňový doklad (faktúra) a záručný list, ktoré sú dodávané spolu s tovarom, si v prípade osobného odberu tovaru prevezme Kupujúci osobne spolu s tovarom.

Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Pri prevzatí tovaru Kupujúci podpisom potvrdí jeho kompletnosť, nepoškodený stav a prevzatie na Dodacom liste/ Faktúre/ Prepravnom liste.

Pred podpísaním preberacieho protokolu dopravcu Kupujúci vizuálne dôkladne skontroluje zásielku či nie je poškodená. Reklamáciu tovaru poškodeného dopravou musí Kupujúci uplatniť najneskôr do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa (UPS - Slovak Parcel Service)

V prípade ak tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne Kupujúcemu náhradné plnenie.

 

Vady tovaru, záručná doba a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Spotrebiteľom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ tiež môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. poštou doručený reklamačný protokol.

 

Reklamácie si Spotrebiteľ uplatňuje u Predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

 Pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar v originálnom balení (alebo inak vhodne zabalený) vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry Predávajúcemu, resp. najbližšiemu servisnému stredisku.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť.

V prípade potreby kontaktujte Predávajúceho na telefónnom čísle 0948 800 666

 

Odstúpenie od zmluvy

 V súlade so zákonom 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením Spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.

 Ak kupujúci vráti tovar nepoužívaný, nepoškodený a zabalený v originálnom obale, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar.

 Ak kupujúci vráti tovar nepoužívaný, nepoškodený, kompletný ale bez originálneho obalu, uhradí predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú o cenu, za ktorú sa tovar uvedie do pôvodného stavu (v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka).

Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Cena zaplatená za tovar bude Spotrebiteľovi vrátená prevodom na účet.

 Predávajúci má pravo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Kupujúcemu prevodom na účet.

V prípade potreby alebo akýchkoľvek otázok kontaktujte Predávajúceho na telefónnom čísle 0948 800 666

 

Orgán dozoru

 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

 Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

 Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 tel: 02 58272 172, fax: 02 58272 170

 lubica.petiova@soi.sk, anna.dubekova@soi.sk

 

Ochrana osobných údajov

 Predávajúci zhromažďuje a spracováva Kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.

 Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH.

 

 Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak Kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

 Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu.

 

Zodpovednosť

 Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach jeho obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach predávajúceho nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval.

 

Vitajte v obchode www.sperky4u.sk

* Email Addresa:
   Meno:
   Priezvisko:
 

Dobrý deň

Našim cieľom je prinášať Vám aktuálny výber tých najkvalitnejších šperkov za akciové ceny, aby krásne šperky boli dostupné pre všetky ženy. V našej ponuke nájdete široký sortiment šperkov swarovski, svadobné šperky, náhrdelníky, prstene, náramky, sety a akciové šperky. Naviac naši stáli zákazníci získajú vernostné zľavy a dopravu zdarma. Taktiež ponúkame doručenie objednávky šperkov v cene nad 22 eur poštové zadarmo.

Kontakt

0915 240 600
objednavky@sperky4u.sk
www.sperky4u.sk

Facebook